Vores struktur

Holdingselskab og vores konsortier

Executive Capital er finansieret udelukkende af vores partnerkreds. Konsortiet er derfor stillet med 100% egenkapital fra partnerne, og der anvendes ikke ekstern finansiering. Partnerne er således mere fleksible i forhold til den investeringshorisont, som de, i fællesskab med øvrige ejere og ledelse i porteføljeselskabet, bliver enige om.

Dette er en central del i forhold til forventningsafstemningen i processen op til investeringen, hvor de fælles mål, som skal opnås, inden virksomheden er blevet modnet til en fælles exit, sættes. Partnerne kan på denne måde med deres solide praktiske erfaring og tilegnede kompetencer fra erhvervslivet tage en aktiv rolle i værdiskabelsen i porteføljeselskaberne.

Når en investering gennemføres i Executive Capital-regi, sker det igennem et fælles holdingselskab, der ejes af de investerende partnere samt Fonden (et holdingselskab). Minimum to partnere og Fonden skal investere i et holdingselskab for, at en investering kvalificeres til at være en Executive Capital-investering. Vi vælger altid en ledende investor i partnergruppen, der er den primært ansvarlige for udviklingen af porteføljeselskabet og det aktive ejerskab . Lead-investor bliver stort set altid bestyrelsesformand i porteføljeselskabet. I de fleste sager udvælges også en co-lead, der også er aktiv i porteføljeselskabets bestyrelse. Udover de aktive partnere, medinvesterer op til tre-fire partnere passivt.

Fonden træffer på egne vegne beslutning om, hvorvidt denne vil medinvestere. Fondens beslutning træffes af bestyrelsen i Executive Capital på baggrund af en indstilling fra teamet udarbejdet i samarbejde med lead-investoren. En investering fra Fonden kræver investeringstilsagn fra minimum to partnere samt en tilfredsstillende due diligence med de nødvendige kommercielle, finansielle og juridiske analyser samt overvejelser omkring den fremadrettede governance-struktur. Fonden foretager ikke uetiske investeringer.

En partner bestemmer selv hvilke investeringer, han/hun potentielt er interesseret i at deltage i. De partnere der ikke ønsker at deltage, kan ikke gøre indsigelser mod andre partneres investering, bortset fra at komme med konstruktive råd og input. Den enkelte partner er selv ansvarlig for egne investeringsbeslutninger, og ansvaret for udviklingen af de enkelte porteføljeselskaber påhviler alene de investerende partnere.

Nedenstående figur illustrerer strukturen for en typisk investering


De juridiske enheder

Executive Capital Administration A/S, ”ECA ”, er den primære juridiske enhed for Executive Capitals aktiviteter. Ejerne af ECA er den til enhver tid værende aktive partnerkreds. ECA har Executive Capitals medarbejdere ansat i teamet. Teamet bistår partnerne med screenings- og investeringsaktiviteter samt understøtter partnernes aktive ejerskab af porteføljeselskaberne. Teamet koordinerer og bistår desuden med relevante aktiviteter i forhold til samarbejdspartnere, markedsføring mv. Teamet og dettes direktør er underlagt en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af Executive Capital. Bestyrelsen vælges af og blandt partnerkredsen. Partnernes investeringsarbejde og generelle forhold vedrørende Executive Capital behandles på de 4-6 årlige partnermøder.

Alle partnere er tillige medinvestorer i Executive Capitals til enhver tid værende fælles aktive investeringsselskab,  Fonden, pt. Executive Capital III K/S. Fonden deltager i alle vores investeringskonsortier med en ejerandel på p.t. ca. 15 %. I kraft af at alle aktive partnere er investorer i Fonden, opnår alle partnere en mindre indirekte ejerandel af alle de investeringer, der foretages i Executive Capital-regi. Det sikrer en konstruktiv involvering i fællesskabet og skaber et naturligt udgangspunkt for drøftelser mellem partnerne, der derved lærer hinandens arbejdsformer og kompetencer at kende samt skaber et naturligt incitament til vidensdeling og gensidig hjælp. Derfor kræves det også af nye partnere, at de inden 12 måneder fra deres optagelse medinvesterer i Fonden. Når Fonden er fuldt investeret, går den i realisationsstadie, og en ny Fond etableres.

Alle investeringer i porteføljeselskaber sker gennem et fælles holdingselskab.

”Executive Capital” bruges som en samlet betegnelse for partnerskabet, medarbejderteamet og vores investeringsaktiviteter.

Besøg vores sociale medier

Skriv eller ring:

Find os: