Aktivt ejerskab i rette ejerteam

I Executive Capital er vi overbeviste om, at en velgennemtænkt sammensætning af ejerkredsen med gensidig respekt og tillid er afgørende for at skabe de bedste forudsætninger for virksomhedens udvikling og vækst. 

Vi bidrager med omfattende ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer, og har et solidt kendskab til den kommercielle virkelighed, som virksomheden agerer i. Vi arbejder som aktive ejere igennem et aktivt bestyrelsesarbejde. Undtagelsesvist træder en af vores partnere ind i den daglige ledelse, eventuelt som en del af en overgangsordning.

Som bestyrelsesmedlemmer involverer vi os grundigt i selskabets drift og forhold. Vores involvering og tidsforbrug er betydeligt større end et sædvanligt professionelt bestyrelsesmedlem, hvilket blandt andet er en naturlig konsekvens af, at vi investerer for egne penge. Vi arbejder coachende og er en aktiv og værdifuld sparringspartner for ledelsen, så denne klædes bedst muligt på til at udfolde sit og virksomhedens fulde potentiale. At vi arbejder coachende betyder også, at vi ikke tror på, at en virksomhed kan styres ved diktater fra bestyrelsen el.lign.

Executive Capital aktiv medejer investor SMV

Nogle af de temaer, vi arbejder med:

Strategisk fokusering og –udvikling:

Strategisk klarhed er fundamentet for en virksomheds lønsomme udvikling og grundlaget for vores arbejde. Vi oplever ofte, at mindre virksomheder har udviklet sig ved mere eller mindre tilfældige knopskydninger. Sådan ”tilfældig”/opportunistisk udvikling er ganske naturlig i den tidlige stadie af en virksomheds udvikling, men når virksomheden når en vis størrelse, giver det en høj grad af kompleksitet (uden ejerlederen måske selv er klar over det). Det fører også ofte til, at mange beslutninger vedrørende den daglige drift skal træffes af topledelsen/ejerlederen. Det er hæmmende for den videre vækst, kan føre til forkerte beslutninger, og kan give en stresset hverdag for ejerlederen.

Ledelses- og organisationsudvikling med henblik på skalering af forretningsmodellen

Strategisk klarhed er fundamentet for ledelses- og organisationsudvikling. Vi arbejder med forankring af ejerlederens (og andre ledende medarbejderes) omfattende viden til organisatoriske processer og aflejring heraf i organisationen. Det sker særligt ved systematisering af forretningsgange og konceptualisering. Organisationsudviklingen frigør ejerlederen til at kunne koncentrere sig om strategiske fokusområder og vækst

Rette kompetencesammensætning i bestyrelsen

Bestyrelsessammensætningen skal understøtte virksomhedens strategi, og sikre at virksomheden positioneres bedst muligt til de udfordringer og muligheder markedet giver. Vi investerer alene i virksomheder, hvor vi tror på, at vi kan styrke virksomheden ved vores aktive deltagelse i virksomhedens bestyrelse. Som nærmere beskrevet i afsnit 2.3.2 er vi meget optagede af hvorledes vores kompetencer komplementerer den øvrige ejerkreds/bestyrelse. Vi er åbne for eksterne bestyrelsesmedlemmer, men typisk bør størstedelen af bestyrelsesmedlemmer også være aktionærer

Styrkelse af styringsredskaber

En tilpasset og intelligent rapportering er en forudsætning for en værdiskabende aktiv ejerkreds. Samtidigt er det også vigtigt, at styringsredskaberne ikke bliver en klods om benene, og for besværlige at udarbejdet for ledelsen. Vi har omfattende erfaring med at opsætte relevante og værdiskabende styringsredskaber. Vores medarbejderteam står til rådighed for porteføljeselskabernes ledelser til at opgradere den eksisterende rapportering

Relevante grad af internationalisering

Vi har omfattende erfaring med internationalisering og bidrager også aktiv til denne del af vores porteføljeselskabers udvikling. For visse virksomheder er en omfattende internationalisering dog ikke den rigtige vej at gå, og vi arbejder også med virksomheder der primært opererer på hjemmemarkedet.

Vi bidrager til prioritering og implementering af de strategiske og operationelle forbedringsområder

Med mange års egne praktiske erhvervsmæssige erfaringer fra f.eks. udvikling og drift af egne eller kapitalfondsejede virksomheder har vores partnere en omfattende forretningsmæssig værktøjskasse, der sættes til konkret anvendelse i vores porteføljeselskaber. Vi er aktive i den interne dialog om prioriteringen af hvilke strategiske og operationelle forbedringsområder, der skal fokuseres på. Med den rette dialog, sparring og vejledning oplever vi ofte, at ledelsen i vores porteføljeselskaber selv har svarene på de strategiske og operationelle udfordringer. Typisk er vores fornemste funktion således, at være fødselshjælper på vanskelige beslutninger. Vi har omfattende erfaring med risikostyring

Styrkelse af ESG parametre

Vi er vant til at arbejde med de forskellige elementer af ESG (Environmental, Social and Governance ) og SGD (Sustainable Development Goals, verdensmålene). Ofte kan et velgennemtænkt arbejde med disse elementer føre til strategiske fordele for virksomheden.

Samarbejde med andre aktive ejere

Vi arbejder i samarbejde med andre aktive ejere  og investerer kun, hvis der i ejerkredsen er de nødvendige kompetencer samt den rette dynamik, incitamenter, kemi og tillid. Vi kommer med en solid værktøjskasse men ønsker også, at der i ejerkredsen er andre kompetencer og perspektiver repræsenteret. Således vil ledelsen, den eksisterende ejerkreds eller andre ofte have væsentlige erfaringer og kompetencer, der er specifikt relateret til den pågældende branche og forretningsmodel, og som er afgørende for virksomhedens værdiskabelse. Et eksempel på et solidt ejerteam ved et glidende generationsskifte består således af tidligere ejerledere, medejende direktører og Executive Capitals investorkonsortium. Det er betydningsfuldt, at ledelsen også har et engageret medejerskab, uden at det er et ubetinget krav. Såfremt ledelsen ikke har et medejerskab, er det vigtigt, at ledelsen har en incitamentsstruktur, der ”alignes” med ejerkredsen, og/eller har et væsentligt stay-on incitament.

Minoritet/majoritet

Vi investerer både som minoritets- og majoritetsinvestor, afhængigt af hvorledes det rette ejerteam sammensættes bedst muligt. Uanset om vi investerer som minoritet- eller majoritet, foretager vi forinden en grundig forventningsafstemning med den øvrige ejerkreds og ledelsen om strategi mv. og afklarer rollefordeling mellem bestyrelsen/bestyrelsesformanden/CEO/CFO mv. Vi foretager ikke minoritetsinvesteringer, hvis majoriteten holdes af en enkelt aktionær, eller en kreds der agerer samlet.Det er typisk afgørende, at der i ejerkredsen også er andre kompetencer, perspektiver og interesser repræsenteret, og at vi sammen finder den rigtige vej for selskabet. Således vil ledelsen, den eksisterende ejerkreds og/eller andre interessenter ofte have væsentlig erfaring og kompetencer, der er specifikt relateret til den pågældende underbranche og forretningsmodel, og som er afgørende for virksomhedens værdiskabelse. Derfor indgår vi typisk i partnerskab med disse og investerer som minoritetsinvestor. I særlige situationer er minoritetsinvesteringer uhensigtsmæssige, og da påtager vi os majoritetsansvar, hvis betingelserne herfor er de rette.

Besøg vores sociale medier

Skriv eller ring:

Find os: